Disclaimer

Toelichting bij registratie StappAlgemeen
Na registratie, krijgt de betreffende school een licentie op het gebruik van Stapp voor het primair onderwijs of het voortgezet onderwijs (per stream; GT, BK of HAVO/VWO) of het (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit account mag alleen gebruikt worden door medewerkers van deze school ten gunste van de leerlingen van deze school.

Stapp is een digitale leerlijn. Het lesmateriaal wordt periodiek geactualiseerd. U kunt gebruikmaken van een Helpdesk die u adviseert bij technische en inhoudelijke vragen.

Intellectueel eigendom en auteursrecht
Het eigendomsrecht van deze methode berust volledig bij Driestar educatief, zoals ook verwoord in de Algemene Voorwaarden (artikel 8). Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of anderszins openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Kosten en facturatie
a. Tariefmodel
Het tariefmodel van Stapp bestaat uit twee componenten:
  • Een eenmalige investering in de vorm van een instaptarief. Via deze aanschaf worden een deel van de ontwikkelingskosten verrekend. Dit is een bedrag dat afhankelijk is van het aantal leerlingen van uw school (starttarief).
  • Een jaarlijks bedrag wat betaald wordt voor het gebruik van de methode. Dit is een vast bedrag per leerling per jaar (licentiekosten).
Zie voor meer details het Tariefmodel op www.stappmethode.nl/over-stapp/de-aanschaf.

b. Facturatie
Jaarlijks zullen de kosten die voortvloeien uit deze overeenkomst gefactureerd worden. Leidend hierbij zijn de meest recente DUO-registraties. Voor het eerste cursusjaar van gebruik geldt, dat als een school met de methode start na 1 januari slechts de helft van de licentiekosten in rekening worden gebracht. Het starttarief blijft wel gehandhaafd.

Duur van de licentie
De licentie heeft een looptijd van één jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging hiervan is mogelijk door voor 1 juni van het schooljaar een mail te sturen naar mediawijsheid@driestar-educatief.nl.is een product van:

Contact

Vragen? Neem contact op.
© 2024 Driestar Educatief  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep